Регламент Вченої ради

Вчена рада є колегіальним органом управління закладу вищої освіти, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора закладу вищої освіти протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.  

Вчену раду БДМУ очолює її голова –  проф. Тарас БОЙЧУК,  секретарем Вченої ради є учений секретар університету проф. Альона АНТОНІВ.

До складу Вченої ради університету входять ректор закладу вищої освітичлени ректорату, проректори, декани, головний бухгалтер, начальник навчального відділу, директор бібліотеки, представники органів студентського самоврядування університету, виборні представники, які обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук. Повний склад Вченої ради затверджується наказом ректора університету.

До складу Вченої ради університету входять 84 члени вченої ради.

Вчена рада закладу вищої освіти:

 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності закладу вищої освіти;
 • розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту закладу вищої освіти, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
 • ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт закладу вищої освіти;
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
 • ухвалює за поданням керівника закладу вищої освіти рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
 • затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 • ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
 • затверджує зразок та порядок виготовлення документів про вищу освіту, у тому числі спільних і подвійних дипломів;
 • має право вносити подання про відкликання керівника закладу вищої освіти з підстав, передбачених законодавством, статутом закладу вищої освіти, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти;
 • розглядає інші питання діяльності вищого закладу вищої освіти відповідно до його статуту.